REKURSIVE BLOG

Online shopping penetration and revenues in China’s major cities (2008)

Submitted by admin on 2008-09-07 Categories:Internet
Beijing     Shanghai Guangzhou Other municipalities and
sub-provincial cities*
Total
Internet users (million) 7.37 8.30 3.95 37.57 57.19
Internet shoppers (million) 2.87 3.75 1.26 8.10 15.98
Online shopping peneration rate 38.9% 45.2% 31.9% 21.6% 27.9%
Half-year online shopping expenses per person 1098 yuan 1107 yuan 856 yuan 966 yuan -
Half-year online shopping expenses 3.1 billion yuan
(453 million USD)
4.2 billion yuan
(614 million USD)
1.1 billion yuan
(161 million USD)
7.8 billion yuan
(1.1 billion USD)
16.2 billion yuan
(2.37 billion USD)

*These cities are Chongqing, Tianjin, Harbin, Changchun, Shenyang, Dalian, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Xiamen, Jinan, Qingdao, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu and Xi’an

Source: CNNIC June 2008 online shopping research report
Copyright © 2011 Rekursive Ltd., All rights reserved